Make your own free website on Tripod.com

 

Cégformától független alapadatok

A különböző kiadmányokban cégformáktól független adatokat a következő rovatok tartalmaznak:

1.
Általános adatok
A rovat a bejegyzési dátumot, a cég cégforma-jelzőszámát, a cég adószámát és a cégben résztvevő államok betűjelét tartalmazza.
2.
A cég elnevezése
A cég elnevezése a cég alapvető tevékenységét és tényleges formáját tükrözi. A cég elnevezése vezérszót is tartalmazhat. A vezérszó olyan kifejezés vagy mozaikszó, amely a névben az első helyen áll és elősegíti a cég azonosítását.
3.
A cég rövidített elnevezése
A cég rövidített elnevezése vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll.
4.
A cég idegen nyelvű elnevezése(i)
A cég idegen nyelvű elnevezése értelemszerűen megegyezik a magyar nyelvű elnevezéssel betartva az idegen nyelv helyesírási szabályait.
5.
A cég székhelye
A cég székhelye a központi ügyintézés helye.
6.
A cég telephelye(i)
A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának helye, amely a cég székhelyével azonos közigazgatási területen van.
7.
A cég fióktelepe(i)
A cég fióktelepe a cég azon telephelye, amely a cég székhelyétől közigazgatásilag eltérő helyen van.
8.
A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte
Az alapszabály, alapító okirat, társasági szerződés, létesítő okirat elfogadásának kelte.
9.
A cég tevékenységi köre(i)
A cég tevékenységi köre az egységes állami statisztikai rendszerben meghatározott jelölésnek megfelelően.
10.
A tevékenység (működés) megkezdésének időpontja
A tevékenység megkezdésének időpontja, illetve a működés megkezdésének időpontja, ha ez utóbbi az alapszabály (társasági szerződés) keltétől (elfogadásától) eltér.
11.
A cég működésének időtartama
A cég határozott működése esetén a működés befejezésének időpontja.
12.
A cég vagyona (a törzstőke, az alaptőke, a részjegytőke összege) és ezen belül a pénzbeli és a nem pénzbeli betét értéke
A cég vagyona (a törzstőke, az alaptőke összege) és ezen belül a pénzbeli és a nem pénzbeli (apport) betétjének (vagyoni hozzájárulásának) értéke.
13.
A cégjegyzés módja
A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén úgy is lehet rendelkezni, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog illeti meg, vagy hogy az egyik aláíró mindig meghatározott személy. Ugyanaz a személy csak egyféle módon jegyezheti a céget.
14.
A cégjegyzésre jogosultság korlátozása
A cégjegyzésre jogosultak képviseleti jogára vonatkozó korlátozás, ha az harmadik személlyel szemben hatályos.
15.
A cégjegyzésre jogosult(ak) neve, tisztsége és lakóhelye
Külföldi illetőségű személy esetében a lakóhelyi cím tartalmazza a lakóhely szerinti állam betűjelét is.
16.
Átalakulás folytán létrejött cég esetében az átalakulás módja, valamint a jogelőd cég neve és cégjegyzékszáma
Átalakulás folytán létrejött cég esetében az átalakulásmódja (pl. egyesülés), valamint a jogelőd cég(ek) neve és cégjegyzékszáma.
27.
Végelszámolás
A végelszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.
28.
Csődeljárás
A csődeljárás kezdetének és végének kelte.
29.
Felszámolás
A felszámolási eljárás kezdetének és végének kelte.
30.
Jogutód cég(ek)
Átalakulás folytán létrejött jogutód cég(ek) neve és cégjegyzékszáma.